Tuesday, September 30, 2008

มติครม.หนุนปฏิรูปการเมือง

เวลา 13.00 น. วันนี้ (30 ก.ย.) ที่ท่าอากาศยานดอนเมือง นายสุขุมพงศ์ โง่นคำ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุมครม.เห็นชอบ ให้จัดทำนโยบายที่จะแถลงต่อสภาผู้แทนราษฎร หากมีประเด็นเพิ่มเติมในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ นายกรัฐมนตรี ย้ำว่า ให้แก้ไขบนพื้นฐานประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่าย

ทั้งนี้ นายสุขุมพงศ์ กล่าวว่า ครม.ยังสนับสนุนการปฏิรูปการเมืองให้ประชาชนมีส่วนร่วม โดยต้องแก้ไขที่มาตรา 291 เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการแก้ไขรัฐธรรมนูญปี 2550 อย่างแท้จริง โดยให้สภาร่างรัฐธรรมนูญมาจากทุกกลุ่มอาชีพที่เป็นกลาง นอกจากนี้ ได้ประสานกับสภาฯ ว่า จะแถลงนโยบายต่อสภาในวันที่ 7-8 ต.ค. ซึ่งหากนโยบายที่แถลงยังไม่แล้วเสร็จ ให้ขยายเวลาเพิ่มในวันที่ 9 ต.ค.

No comments: